CẮT PHẦN ĐẦU CỦA CÁN GẬY TPT 101: PHƯƠNG THỨC VÀ LÝ DO CẮT PHẦN ĐẦU CÁN GẬY